Leeuwarder nieuws

Er komen 400 monumentale en waardevolle bomen bij in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 25 maart 2014 - Leeuwarden heeft de lijst met monumentale en waardevolle bomen, voorlopig, uitgebreid met 400 bomen. De eigenaren kunnen reageren, waarna de lijst definitief wordt.


Aanleiding
Op 24 juni 2008 is het nieuwe beleid t.a.v. de monumentale en waardevolle bomen van de gemeente Leeuwarden definitief vastgesteld door het College. Naast de nota "Spraakmakende Bomen" en de beleidsregels, is er ook een lijst met monumentale en waardevolle bomen vastgesteld. Deze lijst moet regelmatig worden geactualiseerd. Eind 2010 heeft de eerste actualisatie plaatsgevonden. Volgens afspraak actualiseren we nu na 4 jaar de lijst opnieuw.

Definities vastgesteld in de nota Spraakmakende bomen.
Een monumentale boom is een beschermwaardige houtopstand met een leeftijd van minimaal 80 jaar en met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde of een bijzondere functie voor de omgeving. Een waardevolle boom is een beschermwaardige houtopstand met een leeftijd van minimaal 40 jaar en met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde of een bijzondere functie voor de omgeving. Daarbij dient een waardevolle boom de potentie te hebben om uit te groeien tot een monumentale boom. Voor monumentale en waardevolle bomen geldt dat de doorsnede van de bomen minder belangrijk is dan de geschatte leeftijd. Daarnaast zijn nog een aantal specifieke kenmerken, waarvoor telkens één vereist is: zoals dendrologisch waardevol, (vanwege soort en variëteit in combinatie met leeftijd, grootte en zeldzaamheid), milieukundig waardevol, cultuurhistorisch waardevol (zoals bijvoorbeeld bomen die zijn geplant voor een bijzondere gelegenheid), bijzonderheden als meerstammigheid of uitstervende soorten.

Onafhankelijke inspectie
Op basis van de gemeentelijke groenbestanden is een eerste selectie gemaakt van bomen welke in aanmerking zouden kunnen komen voor de waardering monumentaal of waardevol. Vervolgens heeft in 2013 een onafhankelijk bureau, BTL-bomendienst, deze bomen geïnspecteerd. Daarbij is ook gekeken naar de levensvatbaarheid. Bomen waarvan de verwachting is dat deze binnen 5 jaar dood zullen zijn, worden niet opgenomen in de lijst.

Voorgestelde wijzigingen:

Particuliere bomen
Er zijn in totaal 14 particuliere bomen toegevoegd aan de lijst die in concept monumentaal zijn. 13 stuks daarvan stonden eerder al op de lijst als waardevolle boom. Daarnaast zijn er 22 particuliere bomen toegevoegd aan de lijst die mogelijk waardevol zijn. Dit zijn voor een aanzienlijk deel bomen op de Joodse Begraafplaats.

In totaal 43 bomen van particulieren (9 monumentale en 34 waardevolle) worden afgevoerd van de lijst omdat ze door de storm omgewaaid zijn, dood zijn gegaan door ziekte of waarvan de levensvatbaarheid is beoordeeld op minder dan 5 jaar, of vanwege andere omstandigheden.

Gemeentelijke bomen
Er zijn in totaal 122 voorheen waardevolle bomen waarvan nu wordt voorgesteld deze op te waarderen naar monumentaal. Uit de inventarisatie is verder gebleken dat van 576 bomen wordt voorgesteld deze als waardevol aan te merken. Deze voldoen aan de classificatie van een waardevolle boom zoals eerder in de nota is vastgesteld.

Voorgesteld wordt om 123 bomen af te voeren van de lijst. 16 monumentale bomen zijn inmiddels gekapt vanwege ziekte of omdat ze omgewaaid door de storm. 107 waardevolle bomen dienen te worden afgevoerd omdat ze omgewaaid zijn door de storm, dood zijn gegaan door ziekte of omdat de levensvatbaarheid is beoordeeld op minder dan 5 jaar, of vanwege andere omstandigheden.

Vervolg
De lijsten (particuliere bomen en gemeentelijke bomen) worden eerst in concept vastgesteld en gepubliceerd (zie bijlage). Daarna krijgen de particuliere eigenaren kans om te reageren op het voornemen om hun boom als monumentaal of waardevol aan te merken. In een reactienota weegt het college de belangen definitief en kan uiteindelijk een definitieve lijst worden vastgesteld. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure afd. 3.4 AWB wordt toegepast.

In 2014 wordt opdracht gegeven om ook voor het voormalige noorden van Boarnsterhim een onafhankelijke inventarisatie door BTL-bomendienst te laten uitvoeren. In 2015 kunnen dan bij de harmonisatie van beleid, de waardevolle en monumentale bomen van Boarnsterhim worden toegevoegd aan de actualisatie van de gemeente Leeuwarden. Samen met de herziening van het groenbeleid van de voormalige gemeente Boarnsterhim (harmonisatiebeleid) wordt dit vervolgens aan U en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.


Bron en documenten met o.a. complete lijst: gemeente Leeuwarden, college van B&W 25 maart 2014

25-3-2014 20:45 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws