Leeuwarder nieuws

Hoorzittingen windpark IJsselmeer 31 maart, 1 en 2 april live te volgen

LEEUWARDEN, 31 maart 2014 - Provinciale Staten houdt op 31 maart, 1 en 2 april drie hoorzittingen over het grootschalige Windpark Fryslân in het IJsselmeer bij Breezanddijk, met een gepland vermogen tussen 250 en 400 MW. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 en zijn live te volgen, en achteraf te bekijken via internet. Bijna 50 burgers en instellingen zullen inspreken.


De hoorzittingen op maandag 31 maart en dinsdag 1 april vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Súdwest Fryslân (Stadslaan 75 in IJlst). De hoorzitting op woensdag 2 april vindt plaats in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

De hoorzitting wordt georganiseerd door Provinciale Staten. In juni besluiten zij over de plannen van het college van Gedeputeerde Staten, inclusief planMER (de milieu-effecten van het project) en de afspraken tussen Rijk en IPO over 530,5 MW windenergie in Fryslân. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen, willen zij de mening van de inwoners van Fryslân horen. Bijna 50 burgers en instellingen zullen inspreken over de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer.

Alle drie avonden van de hoorzitting zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. De bijeenkomsten zijn tevens rechtstreeks te volgen via www.fryslan.nl/ps.
Achteraf zijn te hoorzittingen te bekijken: 31 maart

Maandag 31 maart heeft het kabinet de Structuurvisie Wind op Land gepubliceerd. Daarin is IJsselmeer Noord opgenomen als één van de elf grootschalige windparken die tot 2020 in Nederland worden gebouwd.

Het College van GS is er al uit

Op vragen van statenlid Jelle Hiemstra (Friese Koers) of GS bereid is om de voorgenomen grote commerciële Windparken te bestempelen als maatschappelijk ongewenst voor onze provincie was het antwoord ondubbelzinnig "Nee".

Gedeputeerde Staten delen de mening van Friese Koers dat sprake is van overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt, maar bestempelen deze als een tijdelijke zaak. De huidige overcapaciteit wordt "onder meer beïnvloed door de recessie (afname energievraag) en gebrek aan een level playing field waardoor op dit moment vooral kolenstroom goedkoop op de markt komt. Schonere elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en aardgas wordt hierdoor uit de markt gedrukt ten gunste van stroom uit (vaak oude en inefficiënte) kolencentrales.In het Nationale Energieakkoord is overeengekomen dat de capaciteit van kolencentrales in Nederland wordt af gebouwd. Per ultimo medio 2017 zullen vijf kolencentrales (uit de jaren tachtig) worden gesloten. Daarnaast worden andere maatregelen voorzien om schone elektriciteitsproductie verdere voorrang en voordeel te geven op fossiele elektriciteitsproductie om een meer level playing field te creëren. Op basis van deze maatregelen en overige mondiale ontwikkelingen zijn wij van mening dat de huidige overcapaciteit van tijdelijke aard is."

Friese Koers is ook van mening dat het nu opstarten van commercieel grote windparken in het IJsselmeer een verkeerde timing is gezien de massale windenergie dumping op de Nederlandse energiemarkt door Duitsland. Die mening deelt het college van GS niet. "Het duurt een aantal jaren voordat de windparken gerealiseerd zijn. Zoals aangegeven zijn wij van mening dat de overproductie van tijdelijke aard is en bovendien niets afdoet aan de noodzaak om fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energie".

Friese Koers denkt dat grote commerciële windparken in het IJsselmeer gepaard kunnen gaan met verlies van honderden banen in de toeristische sector. Ook die mening deelt het college niet. "Het European Tourism Futures Institute (ETFI), onderdeel van Stenden University Leeuwarden, heeft in 2013 een analyse uitgevoerd van beschikbare literatuur over de effecten van de aanleg en/of aanwezigheid van een windmolenpark op het toerisme. Het ETFI concludeert o.a. dat een positief dan wel negatief effect van de aanleg van een windmolenpark in kustgebieden op bestaand toerisme niet aan te tonen is.

Mede op basis van de conclusies van ETFI verwachten wij dat als er negatieve effecten van windmolens in het IJsselmeer op recreatie en toerisme zijn, deze beperkt en tijdelijk zullen zijn. We zijn ons er echter van bewust dat de onderzoeken die bij de literatuurstudie van ETF1 betrokken zijn niet specifiek gericht zijn op de situatie in het Ijsselmeer. Om die reden stellen wij voor om in de structuurvisie Fryslân Windstreek 2014, IJsselmeer als randvoorwaarde voor de concrete invulling van het gebied op de nemen dat de effecten op recreatie en toerisme nader onderzocht worden. Op 19 februari 2014 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar de effecten van een windpark in het IJsselmeer op recreatie en toerisme. Met dit onderzoek wordt al invulling gegeven aan die randvoorwaarde."

 

 

 

31-3-2014 11:14 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws